آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عطاري کردن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب عطاري مي كرد، دليل كه مردم شكوه آن گويند، اگر بيند كه با عطار دوست و آشنا شد، دليل است كه مردم در سخاوت نام او برند.

www.aradpardaz.com