آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شانه حيوان

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن شانه حيوان، دليل وزن باشد، اگر بيند گوشت شانه باز كرد و رگ ها ديد، دليل كه در آن سال باران بسيار باشد. اگر بيند كه در آن شانه سياهي بسيار بود، دليل كه در آن سال بلا بسيار بود.

www.aradpardaz.com