آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سقائي کردن

 

محمدبن سيرين گويد: سقا درخواب، دليل بر مردي است كه ديندار بود. اگر بيند سقائي مي كرد و آب به مردم مي داد، دليل كه با مردم نيكوئي نمايد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند سقائي مي كرد و بي طمع بود، دليل است به كار آخرت مشغول شود. اگر بيند كه مشك پرآب بود و به كس نداد، دليل كه مال جمع كند و از آن خير نبيند.

www.aradpardaz.com