آدرس  آموزش تعبير خواب >

نظر بزرگان غربي

 

ارسطو: خواب و رويا وسيله ايي است براي بازجويي رواني و ريشه اش از شياطين است و جنبه ي ملکوتي و خدايي ندارد.

 

بورداخ: خواب موقعي ظهور ميکند که ذهن از راه حواس تحريک نشود.

 

موري: ما خواب گفته ها، آرزوها، خواستها و کرده هاي خود را ميبينيم.

 

جسن: محتوي خواب و رويا همواره کم و بيش تابع شخصيت فردي، سن،جنس،وضع،تحصيلات،عادات،حوادث و تجارب تمام دوران زندگي ميباشد.

 

ويگانت: اغلب اوقات کاملا آشکار است که خواب و رويا عوض آنکه ما را از اين عالم عادي و معنوي نجات بدهد،مجددا به همين عالم بازميگرداند.

 

گروپ: دسته ايي از خوابها و روياها که ريشه شان در زمان حال يا گذشته بوده و به هيچ وجه از آينده خبري نمي داده اند. در عوض دسته ي ديگري از خواب ها و روياها، خبر از آينده ميدادند.

www.aradpardaz.com