آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آية الکرسي

 

اگر بيند آية الكرسي (آيه 255 سوره بقره) را خواند، دليل كه از آفت ها ايمن شود و كارش بالا گيرد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درويش بود. توانگر شود و اگر بيمار بود، شفا يابد. اگر غمگين است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن آيه الكرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

www.aradpardaz.com