آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيشي گرفتن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد در كاري بر كسي پيشي گرفت از كارهاي دين، مثل عبادت يا حج و غزا و آن چه بدين ماند، دليل كه در آخرت رستگاري يابد و او را نزد خداي تعالي ثواب است. اگر از كسي بر كار دنيائي پيشي گرفت، دليل كه عز و اقبال و مال يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 پيشي گرفتن درخواب در كارهاي خير و صلاح، دليل بر خير و صلاح دو جهاني است.

 اگر ديد پيشي گرفت در كار شر و فساد، دليل كند بر فساد دو جهاني.

www.aradpardaz.com