آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت آبنوس

 

دليل كند بر مردي فرمانده ازكارش و بعضي گويند: زن بود يا كنيزك.

www.aradpardaz.com