آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت امرود

 

دليل بر مردي توانگر بود، كه خوش طبع و سازگار است.

www.aradpardaz.com