آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت انجير

 

دليل بود بر مردي توانگر و خداوند نعمت.

www.aradpardaz.com