آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت انگور

 

دليل كند بر زني كريمه نيكو صورت نيكوكار.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

درخت انگور در خواب بر پنج وجه است.

اول : منفعت .

دوم : خسران .

سوم : مرد با مکر وحيله .

چهارم  : جنگ و خصومت .

پنجم  : مال شبهه ناک.

www.aradpardaz.com