آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت بادام

 

دليل بود بر زني كه بدكردار باشد.

www.aradpardaz.com