آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نفرين کردن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسى ظالمى را نفرين كرد، دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضى گويند: خلاف اين است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر در خواب بيند به بى‏گناهى نفرين نمود، دليل كه به بيننده باز گردد و نفرين مردم صالح زود اثر كند.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى را نفرين مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد مواظب خود باشيد.

www.aradpardaz.com