آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت چنار

 

دليل كند بر مردي مبارك كه منفعت از او به خويشان و دوستان رسد.

www.aradpardaz.com