آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت زيتون

 

دليل كند بر مردي كه خداوند اصل و نسب است، لكن در مال اندك است.

www.aradpardaz.com