آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت صنوبر

 

دليل كند بر مردي درويش بد دين، كه او را نه دين است و نه دنيا.

www.aradpardaz.com