آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت گلنار

 

دليل كند بر مردي شريف، كريم، جوانمرد و بعضي گويند، دليل كند بر مال و فرزند.

www.aradpardaz.com