آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت نارنج

 

دليل كند بر مردي گران طبع بيمارگونه و زردوزي.

www.aradpardaz.com