آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نقاشي کردن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند در سقف خانه و ديوار نقاشى كرد دليل كه به دنيا مغرور گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سوداگرى و صورتگرى در خواب، دليل باطل بود. قوله تعالى: »ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون«. (انبياء، 52). اگر بيند كه دست خود را به خضاب نقاشى مى‏كرد، دليل كه در كسب خود، خداوند حيله بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نقاشى‏گرى در خواب چهار وجه بود.

اول: آرايش دنيا.

دوم: كار باطل.

سوم: فريب.

چهارم: دروغ.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نقاشي : از امري احساس رضايت خواهيد نمود

نقاشي کردن : شما احترام ديگران را برخواهيد انگيخت

ديدن يک نقاش : شما برنامه هاي جسورانه اي خواهيد ريخت

 

 

www.aradpardaz.com