آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دندان پزشک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دندانپزشک : زجر کشيدن ؛ ناراحتي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي روي شما كار مي كند ، نشانة آن است كه به صداقت و درستي شخصي كه با شما معامله اي انجام داده است ، شك خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشك روي دندان دختري كار مي كند ، علامت آن است كه بزودي رسوايي و ننگي در محيط اطرافتان روي مي دهد و شما را حيرت زده مي كند .

www.aradpardaz.com