آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوست داشتن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دوست داشتن داشتن لحظه هايي شيرين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد چيزي را دوست مي داريد ،‌ علامت آن است كه از محيط زندگي فعلي خود راضي و خرسند هستيد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران شما را دوست مي دارند ، علامت آن است كه امور زندگي با موفقيت به پيش خواهد رفت و شما از اين موضوع رضايت خاطر خواهيد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد در عشق خود شكست مي خوريد ، نشانة آن است كه براي انتخاب راه خود در زندگي دچار سردرگمي مي شويد ، آيا ازدواج براي بهبود اوضاع آينده مطلوب است؟ يا تنها زيستن و ايجاد تغيير و تحولاتي در زندگي راه سعادتمند شدن است .

4ـ اگر خواب ببينيد همسرتان را دوست مي داريد ، نشانة آن است كه در زندگي خود سعادتمند خواهيد شد و با همسر و فرزندانتان با شادماني و خوشي به سر خواهيد برد .

5ـ اگر خواب ببينيد به پدر و مادر خود عشق مي ورزيد ، علامت آن است كه مقامي بلند به دست مي آوريد و در كسب ثروت نيز موفق خواهيد بود .

6ـ دوست داشتن حيوانات در خواب ، نشانة آن است كه تا مدتي بخت به شما روي خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه داريد خوسند و راضي خواهيد بود .

 

 

www.aradpardaz.com