آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رنگين کمان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

رنگين کمان : کارها و پروژه هاي خوبي در پيش روي شماست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن رنگين كمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غير عادي است . امور زندگي ظاهري اميدوار كننده به خود خواهند گرفت .

2ـ اگر فردي عاشق رنگين كمان به خواب ببيند ، نشانة آن است كه پيمان ازدواج او با شادماني بسياري همراه خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد رنگين كمان پلي بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است كه در امور زندگي به توفيقي بي حد و مرز دست خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com