آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برادر زاده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودي در آمد كافي به دست خواهيد آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگين و مأيوس ببينيد ، نشانة آن است كه با عدم آسايش و نوميدي دست به گريبان خواهيد شد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

برادره زاده – خواهرزاده (پسر)

خواب برادر زاده تان : يك زندگي طولاني

برادر زاده هاي بسياري داريد : سلامتي شما عالي خواهد بود.

با برادر زاده هايتان مشاجره مي كنيد : كارهاي شما به اتمام مي رسند .

برادر زاده هايتان را دوست داريد :پول

برادر زاده تان كشته مي شود: اغتشاش و سردرگمي در كارها

يك برادر زاده لخت : شانس در عشق

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

برادر زاده – خواهر زاده (دختر)

خواب يك برادر زاده : عمر طولاني خواهيد داشت .

برادر زاده هاي بسيار : سلامتي شما عالي خواهد بود .

يك برادر زاده زيبا داريد : با مشكلات و نگراني روبرو مي شويد .

يك مرد خواب مغازله با برادر زاده اش را ببيند : خطر مرگ

با برادر زاده تان قرار ملاقات داريد : وقتتان را بيهوده تلف نكنيد .

با برادر زاده تان ازدواج مي كنيد : شادي بزرگ

برادر زاده تان كشته مي شود : ناكامي بر شما نازل مي شود .

www.aradpardaz.com