آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ماهي خواره

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت، دليل كه زني بخواهد. اگر ديد ماهي خواره از دست او بپريد، دلي كه زن را طلاق دهد. جابرمغربي گويدك ديدن ماهي خواره، دليل غم و اندوه است.

www.aradpardaz.com