آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هيأت منصفه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه عضو هيأت منصفه هستيد، بيانگر آن است كه سعى مى‏كنيد تا به موفقيت بهترى دست پيدا كنيد.

www.aradpardaz.com