آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لباس عروسي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن لباس عروسي در خواب ، علامت آن است كه با دوستاني صميمي آشنا خواهيد شد و در كارهايي شادي بخش شركت خواهيد كرد .

2ـ ديدن لباس عروسي كثيف و چروك در خواب ، علامت آن است كه رابطة شما با فردي شايسته قطع خواهد شد .

www.aradpardaz.com