آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مسلمان شدن

 

اگر مردي ديد مسلمان بود و ديگر باره مسلمان شد، دليل كه كار او مستقيم شود. اگر ديد كافر شد، دليل كه در بلائي افتد. اگر ديد كافري پرِ دست او مسلمان شد، دليل كه يكي را از فسق باز دارد.

www.aradpardaz.com