آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خواهر زاده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر زني خواب خواهر زاده خود را ببيند ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك امتحانات غير منتظره اي از او خواهد شد .

www.aradpardaz.com