آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کارت تبريک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد براي كسي كارت تبريك مي فرستيد ، علامت آن است كه فرصتي را براي ثروتمند شدن از دست خواهيد داد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند كارت تبريكي دريافت مي كند ، نشانة آن است كه بر خلاف نظر پدر و مادر خود با مردي احساساتي ازدواج خواهد كرد .

www.aradpardaz.com