آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کتاب فروشي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن كتابفروشي در خواب ، نشانة آن است كه در كنار كارهاي ديگر به ادبيات علاقمند مي شويد .

www.aradpardaz.com