آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مواد غذائي

 

ديدن مواد غذايي در خواب ، علامت آن است كه امور جزيي و دست گير باكارهاي مهم شما ادغام خواهد شد .

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن مواد غذايي در خواب ، علامت آن است كه امور جزيي و دست گير باكارهاي مهم شما ادغام خواهد شد .

www.aradpardaz.com