آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مورچه خوار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است كه خواهيد كوشيد دوست خود را در فضايي شادمان نگاهداريد .

www.aradpardaz.com