آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

معلمي کردن

 

اگر ديد معلمي مي كرد، دليل شرف و بزرگي است. اگرمعلمي كودكان مي كرد، دليل كه در آن موضع سخن روا گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: معلمي كردن بر شش وجه است. اول: فرمانروائي. دوم: عزوجاه. سوم: منفعت. چهارم: حكم كردن. پنجم: معيشت. ششم: داوري.

 

www.aradpardaz.com