آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

روغن بادام

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

روغن بادام وپسته ميراث به وي رسد

www.aradpardaz.com