آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب ايستاده

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آب ايستاده روشن به وي ميراث رسد

 

جابر مغربي گويد:

آب ايستاده به تاويلش ضعيف تر از آب روان بود

www.aradpardaz.com