آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيشاني بند

 

مولف گويد:

ديدن پيشاني بند زرد دليل بر دندان درد و سر درد مي باشد

www.aradpardaz.com