آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آينده نگري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه از آينده باخبر هستيد، بيانگر آن است كه در شغل و كار كنونى شما تغيير و تحولات وسيعى به وجود آمده و شما در اين راه رنج و درد بسيار زيادى را تحمل خواهيد كرد.

www.aradpardaz.com