آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسقف کليسا

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اسقف كليسا در خواب، نشانگر غم و اندوه است. اگر در خواب ببينيد كه با يك اسقف كليسا دعوا مى‏گيريد، علامت آن است كه شما دشمن داريد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اسقف : يك اختلاف با ماموران قضايي خواهيد داشت .

با يك اسقف صحبت مي كنيد : كارهايتان بسيار رضايت بخش خواهد شد .

تعداد زيادي مرد روحاني در اطراف يك اسقف : يك دوره ناخوشي در پيش است .

خواب لباسهاي اسقف : يك دوست نادرست خيلي به شما نزديك است .

 

www.aradpardaz.com