آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بعد از ظهر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى دچار نوميدى مى‏شويد ديدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنايى با افراد جديد را دارد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

يك بعداز ظهر زيبا : زندگي براي شما لذت بخش ميشود .

يك بعداز ظهر ابري : منتظر منفعت بزرگ در كارتان نباشيد .

بعداز ظهرمه آلود : اعتماد به نفس داشته باشيد .

بعدازظهر باراني : پول

www.aradpardaz.com