آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پرداخت پول

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به كسى پول مى‏دهيد، به اين معنا است كه به ثروت فراوانى خواهيد رسيد. اگر در خواب ببينيد كه كسى به شما پولى مى‏دهد، بيانگر زيان و ضرر مالى است.

www.aradpardaz.com