آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت شفتالو

 

به خواب ديدن، دليل كند بر مردي توانگر و حكيم كه نرم و آهسته باشد.

www.aradpardaz.com