آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اشتها داشتن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اشتها داشتن : مشکل مادي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

اشتهاي شما زياد است : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد.

اشتهاي شما كم است : سلامتي شما بخطر خواهد افتاد .

اشتهاي شما خيلي زياد است : يك ضرر مالي

اشتهايتان را از دست ميدهيد : يك راز خطرناك

www.aradpardaz.com