آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي ادب بودن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بي ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهيد شد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي ادب هستيد : شما را سر جايتان مي نشانند

يك مرد بي ادب باشد : او فقط براي موفقيت كار ميكند.

يك زن بي ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند كرد.

دوستان بي ادب هستند : با ديگران با بي ادبي رفتار خواهيدكرد.

www.aradpardaz.com