آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حلقه ازدواج

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حلقه ازدواج : دوستي

گم کردن آن: دردسر و ناراحتي ، رنجش

هديه گرفتن : خوشبختي خانوادگي، وفاداري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر دختري خواب ببيند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است كه شوهر آيندة او مردي وفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببينيد حلقة ازدواج خود را جايي گم كرده ايد ، علامت آن است كه اندوه فراواني به زندگي شما راه خواهد يافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت يكي از دوستان يا آشنايان خود ببينيد ، علامت آن است كه اصول اخلاقي را زير پا مي گذارند و به تفريحات نامشروع مي پردازيد .

www.aradpardaz.com