آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت اقاقيا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

درخت اقاقيا

ديدن : خوشبختي و برد

استشمام بوي آن : اختلاس ، يک اختلاس مادي اتفاق خواهد افتاد

www.aradpardaz.com