آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زير شيرواني

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زير شيرواني : مشکلاتي ازسر شما رد خواهد شد

www.aradpardaz.com