آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کُشتي گرفتن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه با كسي كشتي گرفت و او بينداخت، دليل كه حالش نيكو شود. اگر هر دو قائم بودند، دليل كه بر او گزندي رسانند.

www.aradpardaz.com