آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آلات موسيقي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آلات موسيقي در خواب ، نشانة دست يافتن به لذت موردنظر است.

2ـ ديدن آلات شكسته و مستعمل موسيقي در خواب ، علامت آن است كه دوستانِ ناسازگار به زندگي شما آسيب خواهند رساند.

3ـ اگر دختري خواب آلات شكسته و مستعمل موسيقي را ببيند ، نشانة آن است كه نيرو و توانايي به دست خواهد آورد و زندگي را به شكل دلخواه تغيير خواهد داد.

www.aradpardaz.com