آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ابزار جراحي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن وسايل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئوليتي و بي اعتنايي دوستي نسبت به خود رنج خواهيد برد.

www.aradpardaz.com