آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

احضار ارواح

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در مراسم احضار ارواح شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه آشنايي و دوستي با افراد بيگانه ، بر زندگي شما تأثير منفي خواهد گذاشت.

www.aradpardaz.com