آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اذيت و آزار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مورد آزار كسي قرار گرفته ايد ، نشانة آن است كه دشمنان بر عليه شما به گفتگو نشسته اند.

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده اي را تحمل كنيد ، نشانة آن است كه مي خواهيد در روز بعد ، كارهايتان را با سرعت بسشتر به پيش ببريد.

www.aradpardaz.com